Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) cz.IV ochrona danych osobowychA. Vidal-Quadras: Ustawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych ma 17 lat i wymaga unowocześnienia. Propozycja KE podkreśla potrzebę stworzenia jasnych ram, które będą budowały atmosferę zaufania i nie będą ograniczać cyfrowej gospodarki. Jednocześnie trzeba dbać o ochronę danych osobowych, prywatności i praw podstawowych. Inicjatywy muszą tworzyć wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna, ale nie zawsze jest konieczna. Wrażliwość danych osobowych powinna być brana pod uwagę przy rozpatrywaniu kwestii naruszeń. Firmy gazowe i dostawcy energii powinny też zostać objęte nadzorem danych.

P. del Castillo: Trzeba dostosować dyrektywę do środowiska cyfrowego. Należy także rozróżnić poziom odpowiedzialności poszczególnych podmiotów kontrolujących i przetwarzających dane. Świat cyfrowy jest innowacyjny, dlatego konieczność każdorazowego uzyskania zgody na przetwarzanie danych bardzo utrudni działanie.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Komisja stara się stworzyć rozwiązania zgodne z zasadą „jednego okienka”, ale jednocześnie chronić prawa podstawowe obywateli. KE przyjrzy się możliwości zmniejszenia obciążeń administracyjnych, tak aby działania te nie zmniejszyły bezpieczeństwa danych obywateli. Nie chcemy rozszerzać procedury otrzymania zgody na przetwarzanie danych. Wyrażenie zgody nie musi być w formie pisemnej. Otrzymanie takiej zgody musi jednak pociągać za sobą skutki prawne. Obywatele muszą mieć prawo do wymazania i korekty swoich danych.

S. Kelly: Atmosfera sprzyja dobremu przygotowaniu aktu dla obywateli. Należy pamiętać, iż zwiększenie ilości aktów delegowanych zmniejsza ich skuteczność. Trzeba zdefiniować zakres zmian. Za wszelką cenę trzeba walczyć o zmniejszenie obciążeń. Prace nad dokumentem powinny być oparte o debatę społeczną.